06

Στεγάνωση πισίνας

Είναι προφανείς οι λόγοι στεγάνωσης μιας πισίνας. Οι τρόποι συνήθως είναι δύο:

 1. Στεγάνωση κάτω από της τελική επιφάνεια της πισίνας
 2. Στεγάνωση σαν τελική επιφάνεια

Η στεγάνωση πρέπει να γίνει με μονολιθικά υλικά (χωρίς αρμούς), μεγάλη αντοχή σε χημικά, απρόσβλητα από UV ακτινοβολία και χωρίς πόρους για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών (μύκητες, βρύα, κλπ).

Αν η πισίνα είναι επί εδάφους πρέπει να στεγανοποιηθεί και εξωτερικά, με το σχετικό drainage για την αποφυγή καταπόνηση της εσωτερικής στεγάνωσης από “αρνητικές πιέσεις”. Τα υλικά όμως που θα χρησιμοποιηθούν για την στεγάνωση εξωτερικά πρέπει να έχουν αντιριζικές ιδιότητες καθώς και αντοχή στα διάφορα χημικά.

Υλικά που παρακάμπτουν όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι οι χυτές ή ψεκαζόμενες μεμβράνες . Λόγω της ισχυρής πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα απαγορεύουν στη όποια ποσότητα νερού, που θα εισχωρήσει λόγω ζημιάς ή αστοχίας, να υποβόσκει κάτω από την μεμβράνη στεγάνωσης ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να επισκευασθούν.

Εφαρμογή

Η στεγάνωση πισίνας (εσωτερικά και εξωτερικά) γίνεται με κατάλληλο ολοκληρωμένο σύστημα και έχει την πιο κάτω σειρά εργασιών με τα αντίστοιχα υλικά:

 1. Περίπτωση στεγάνωσης σαν μη τελική επιφάνεια (κάτω από την τελική επιφάνεια):
  1. Μηχανικός καθαρισμός, εξομάλυνση και εξυγίανση τοιχίων και πυθμένα
  2. Εφαρμογή του κατάλληλου primer
  3. Εφαρμογή της επιλεχθείσας μεμβράνης στεγάνωσης (χυτής ή ψεκαστής)
  4. Εφαρμογή συστήματος αγκύρωσης υπεκείμενων υλικών
  5. Έλεγχος στεγανότητας
 2. Περίπτωση στεγάνωσης σαν τελική επιφάνεια:
  1. Μηχανικός καθαρισμός, εξομάλυνση και εξυγίανση τοιχίων και πυθμένα
  2. Εφαρμογή εποξειδικής τσιμεντοκονίας εξομάλυνσης
  3. Εφαρμογή του κατάλληλου primer
  4. Εφαρμογή της επιλεχθείσας μεμβράνης στεγάνωσης (χυτής ή ψεκαστής)
  5. Εφαρμογή της μεμβράνης προστασίας από UV ακτινοβολίας σε χρώμα επιλογής του πελάτη
  6. Έλεγχος στεγανότητας

Στην περίπτωση πισίνας επί εδάφους, πριν από την επίχωση και αφού ωριμάσουν πλήρως τα υλικά στεγάνωσης εξωτερικά, πρέπει να τοποθετηθεί ειδική αποστραγγιστική μεμβράνη (drainage membrane – “αβγουλιέρα”).

Στεγάνωση δεξαμενών νερού

Είναι προφανείς οι λόγοι στεγάνωσεις μια δεξαμενής νερού. Οι κατηγορίες των προς στεγάνωση δεξαμενών νερού συνήθως είναι:

 1. Δεξαμενές πόσιμου νερού
 2. Δεξαμενές νερού για άρδευση ή βιομηχανική χρήση

Η στεγάνωση πρέπει να γίνει με μονολιθικά υλικά (χωρίς αρμούς) και χωρίς πόρους για την αποφυγή ανάπτυξης μικροοργανισμών (μύκητες, βρύα, κλπ).

Στην περίπτωση της δεξαμενής για πόσιμο νερό τα στεγανωτικά υλικά διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αν η δεξαμενή είναι υπόγεια πρέπει να στεγανωποιηθεί και εξωτερικά για την αποφυγή καταπόνηση της εσωτερικής στεγάνωσης από “αρνητικές πιέσεις” και την διείσδυση ριζών από παρακείμενα φυτά. Τα υλικά όμως που θα χρησιμοποιηθούν για την στεγάνωση εξωτερικά πρέπει να έχουν αντιριζικές ιδιότητες καθώς και αντοχή στα διάφορα χημικά.

Υλικά που επιλύουν όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι οι χυτές ή ψεκαζόμενες μεμβράνες . Λόγω της ισχυρής πρόσφυσή τους στο υπόστρωμα απαγορεύουν στη όποια ποσότητα νερού, που θα εισχωρήσει λόγω ζημιάς ή αστοχίας, να υποβόσκει κάτω από την μεμβράνη στεγάνωσης ενώ παράλληλα μπορούν εύκολα να επισκευασθούν.

Εφαρμογή

Η στεγάνωση δεξαμενής νερού (εσωτερικά και εξωτερικά) γίνεται με κατάλληλο ολοκληρωμένο σύστημα και έχει την πιο κάτω σειρά εργασιών με τα αντίστοιχα υλικά:

 1. Μηχανικός καθαρισμός, εξομάλυνση και εξυγίανση τοιχίων και πυθμένα
 2. Επισκευή επιφάνειας όπου χρειάζεται
 3. Εφαρμογή του κατάλληλου primer
 4. Εφαρμογή της επιλεχθείσας μεμβράνης στεγάνωσης (χυτής ή ψεκαστής)
 5. Έλεγχος στεγανότητας

Στην περίπτωση υπόγειας δεξαμενής, πριν από την επίχωση και αφού ωριμάσουν πλήρως τα υλικά στεγάνωσης εξωτερικά, πρέπει να τοποθετηθεί ειδική αποστραγγιστική μεμβράνη (drainage membrane – “αβγουλιέρα”).

Θέλω δωρεάν εκτίμηση